Algemene Voorwaarden

Algemene VoorwaardenReparatie voorwaarden


Alle opdrachten voor de reparatieservice (“service”) van een klant (“u”) die door Amigo Phone Repair worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden. Door u voorgestelde wijzigingen zijn alleen bindend indien Amigo Phone Repair deze schriftelijk goedkeurt. Voor alle duidelijkheid: niets in deze overeenkomst is van invloed op de voorwaarden van een eventuele overeenkomst die u met Amigo Phone Repair hebt, in verband met de aanschaf van de apparatuur of uw wettelijke rechten.

1. ALGEMEEN


1.1 Onder Amigo Phone Repair wordt in deze algemene reparatievoorwaarden verstaan ….
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Amigo Phone Repair voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met u voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. SERVICE


2.1 De service wordt aangeboden met betrekking tot reparaties die Amigo Phone Repair kan uitvoeren. Het is mogelijk dat Amigo Phone Repair incidenteel de apparatuur naar de betreffende fabrikant moet doorsturen voor specialistische reparatie. Hierdoor kan uw telefoon langer dan wordt overeengekomen in reparatie zijn.
2.2 Amigo Phone Repair verleent de service als omschreven en zoals overeengekomen.
2.3 Amigo Phone Repair behoudt zich het recht voor het verlenen van de service te weigeren indien de apparatuur (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.
2.4 Amigo Phone Repair is niet verplicht de service te verlenen (of te blijven verlenen) in situaties waarbij Amigo Phone Repair bemerkt dat uw apparatuur naar het redelijk oordeel van Amigo Phone Repair om economische redenen niet meer te repareren is (bijvoorbeeld op welke wijze dan ook, in situaties waarbij de apparatuur door onjuist gebruik of opzettelijke nalatigheid is beschadigd, of wanneer de apparatuur is blootgesteld aan water of een andere vloeistof).
2.5 De door Amigo Phone Repair genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en tijd is niet van wezenlijk belang met betrekking tot het voltooien of uitvoeren van de service.

3. PRIJS VAN DE SERVICE


3.1 De prijs voor de service wordt in onderling overleg vastgesteld.

4. VOORWAARDEN VOOR BETALING EN OPHALEN


4.1 De betaling dient netto contant plaats te vinden bij teruggave van de ter reparatie aangeboden producten.
4.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuur-datum zonder het recht op verrekening of aftrek van enige korting, op een door Amigo Phone Repair aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de u van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.4 Zolang u niet aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, zal Amigo Phone Repair het wettelijk retentierecht uitoefenen.
4.5 In geval van faillissement of surséance van betaling van u (zakelijke klant) of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Amigo Phone Repair en de verplichtingen van u jegens Amigo Phone Repair onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Indien Amigo Phone Repair haar vordering ter incasso uit handen moet geven, bent u een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 250,-.
4.7 Indien Amigo Phone Repair kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.8 Als u uw gerepareerde apparatuur niet binnen 60 dagen na kennisgeving door Amigo Phone Repair, ophaalt, zal het eigendomsrecht van de apparatuur naar Amigo Phone Repair overgaan.

5. LEENTELEFOON


5.1 U kunt tegen betaling van een borgsom een mobiele (leen) telefoon ontvangen. De borgsom wordt aan u terug betaald als u de leentelefoon compleet en in goede orde bij ons inlevert in dezelfde status als dat de apparatuur aan u verstrekt is. De verschuldigde borgsom en de hoogte van de kostenvergoeding zullen overeenstemmen met de overeengekomen tarieven voor de leentelefoon.

6. AANSPRAKELIJKHEID


6.1 Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Amigo Phone Repair of die van de medewerkers van Amigo Phone Repair of tussenpersonen.
6.2 De aansprakelijkheid van Amigo Phone Repair wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken dan wel anderszins voortvloeiende uit of in verband met de service of het vervullen of nakomen van de verplichtingen van Amigo Phone Repair ingevolge deze overeenkomst en elk toepasselijk deel daarvan, zal gezamenlijk beperkt zijn tot alle bedragen die u aan Amigo Phone Repair hebt betaald.
6.3 In geen geval is Amigo Phone Repair jegens u aansprakelijk ingevolge of in verband met deze overeenkomst wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken (anders dan bedrieglijke of onzorgvuldige voorstellingen) of anderszins voor gederfde zaken, contracten, winsten of verwachte besparingen of voor welke indirecte bedrijfsschade of economische schade dan ook.
6.4 U aanvaardt dat u alleen verantwoordelijk bent voor het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens die op de apparatuur zijn opgeslagen voor aanvang van de service en u erkent hierbij dat deze gegevens (samen met ringtones of logo) verloren kunnen gaan tijdens het verlenen van de service.
6.5 U dient schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande binnen 2 werkdagen na het ontstaan daarvan, of na het moment dat u de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk en gemotiveerd bij Amigo Phone Repair te melden.
6.6 Elke bepaling van dit artikel dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, zal afzonderlijk worden geïnterpreteerd en van toepassing zijn en blijven, ook wanneer om welke reden dan ook een of andere bepaling hiervan ontoepasselijk of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, en blijft van kracht ongeacht de afloop of beëindiging van de overeenkomst.

7. GARANTIE


7.1 Amigo Phone Repair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op het tijdens de reparatie vervangen onderdeel. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum!
7.1.1 Er wordt in GEEN geval garantie gegeven op andere onderdelen. De factuur is tevens u garantiebewijs (mist er garantie aanwezig is). Zonder factuur kunnen wij u helaas niet verder helpen en kunt u geen aanspraak doen op garantie. Type / factuur fouten voorbehouden.
7.1.2 Op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
7.1.3 De garantie vervalt bij het openen van het product door klant of derde na de reparatie, welke door Amigo Phone Repair is uitgevoerd.
7.1.4 Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade, alsmede softwarematige toepassingen (jailbreaken, bricken), vervalt de garantie automatisch. Of een reparatie al dan niet onder de garantie valt, geldt uitsluitend ter beoordeling van Amigo Phone Repair.
7.1.5 Een maand garantie wordt gegeven op werkzaamheden aan een accu en moederboard.
7.1.6 Amigo Phone Repair geeft "geen" garantie op waterdichtheid van uw toestel.
7.1.7 Het is niet mogelijk om gemonteerde onderdelen te ruilen of retour te doen.
7.2 Wanneer binnen 3 maanden na factuurdatum van het gerepareerde toestel de klachten terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staat met de door Amigo Phone Repair uitgevoerde reparatie, zal Amigo Phone Repair het defect onder garantie proberen op te lossen.
7.2.1 Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
7.2.2 Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
7.2.3 Na hernieuwde reparatie blijft de garantietermijn van 3 maanden gehandhaafd vanaf factuurdatum.
7.2.4 Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
7.2.5 Indien uw toestel wordt gerepareerd in de periode van fabrieksgarantie vervalt de fabrieksgarantie op uw toestel. Amigo Phone Repair kan terzake op geen enkele wijze worden aangesproken.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS


8.1 Amigo Phone Repair respecteert uw persoonlijke gegevens en verplicht Amigo Phone Repair te voldoen aan toepasselijke, periodieke wetgeving van gegevensbescherming. Wanneer Amigo Phone Repair overeenkomt de service te verlenen, beschouwt Amigo Phone Repair de gegevens die u verstrekt als persoonlijk. Amigo Phone Repair gebruikt de informatie voor de volgende doeleinden:
8.1.1 Verwerking van uw reparatie;
8.1.2 Voor statistische doeleinden om de service die Amigo Phone Repair u verleent te verbeteren;
8.1.3 Om de service en de activiteiten van Amigo Phone Repair te beheren;
8.1.4 Om u te informeren over producten of diensten op het gebied van telecommunicatie die wellicht voor u interessant zijn (tenzij u hier tijdens het registratieproces bezwaar tegen hebt gemaakt).
8.2 Als u niet wilt dat Amigo Phone Repair u informeert over producten of diensten op het gebied van telecommunicatie die voor u wellicht interessant zijn, of indien u niet wilt dat Amigo Phone Repair uw gegevens doorgeeft aan groepsmaatschappijen en derden zodat zij contact met u kunnen opnemen over hun producten en diensten, kunt u Amigo Phone Repair dit altijd schriftelijk kenbaar maken adres opnemen. Vermeld daarbij uw volledige naam, adres, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer.
8.3 Onder voorbehoud van uw bovengenoemde rechten van bezwaar in het registratieproces, stemt u ermee in geen bezwaar te hebben dat Amigo Phone Repair contact met u opneemt voor een van de bovengenoemde doeleinden, het zij per fax, telefoon, e-mail, SMS of schriftelijk en bevestigt u dat u geen van bovengenoemde zaken beschouwt of zal beschouwen als een schending van uw rechten ingevolge de wet of telecommunicatie en wet op privacy.
8.4 In het geval dat uw persoonlijke gegevens door Amigo Phone Repair niet langer worden gebruikt voor de in lid 6.1 vermelde doeleinden, zal Amigo Phone Repair deze verwijderen, behalve voor zover het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren ter naleving van ander relevante of toepasselijke wetten.
8.5 U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, al kan Amigo Phone Repair daar een kleine vergoeding voor in rekening brengen. Persoonlijke gegevens die u aan Amigo Phone Repair meedeelt, die onjuist of onvolledig zijn, zal Amigo Phone Repair corrigeren.
8.6 U dient te weten dat wanneer de politie of een overheidsinstantie die verdachte onwettige activiteiten onderzoekt, Amigo Phone Repair verzoekt informatie en/of informatie over u te verstrekken, Amigo Phone Repair dit zal doen. Amigo Phone Repair behoudt zich ook het recht voor individueel identificeerbare informatie bekend te maken aan derden bij een klacht over uw transacties met Amigo Phone Repair, en deze transacties door Amigo Phone Repair als niet strokend met deze voorwaarden worden beschouwd.
8.7 Amigo Phone Repair kan aan derden samengevoegde gegevens over klanten bekendmaken, op voorwaarde dat één individu niet in deze gegevens valt te identificeren.
8.8 Het is niet mogelijk om gemonteerde onderdelen te ruilen of retour te doen. Wanneer er spraken is van garantie, wordt er alleen garantie gegeven op het vervangen onderdeel. Er wordt in GEEN geval garantie gegeven op andere onderdelen. De factuur is tevens u garantiebewijs (mist er garantie aanwezig is). Zonder factuur kunnen wij u helaas niet verder helpen en kunt u geen aanspraak doen op garantie. Standaard geldt er 3 maanden garantie op vervangen onderdelen (tenzij anders vermeldt). Type / factuur fouten voorbehouden.

9. ALGEMEEN


9.1 U alleen bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw simkaart en/of geheugenkaart tijdens het verlenen van de service.
9.2 U erkent dat Amigo Phone Repair wellicht de fabrieks-/standaardinstellingen van de fabrikant voor uw apparatuur op de beginwaarden moet instellen om de service uit te voeren. In het geval van een mobiele telefoon die is vrijgegeven voor gebruik op alle netwerken, kan dit ertoe leiden dat de mobiele telefoon weer in een vergrendelde status wordt gebracht. U gaat er hierbij mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u uw netwerkleverancier verschuldigd bent om de mobiele telefoon nadien te ontgrendelen of van de kosten die hier anderszins uit voortvloeien.
9.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Amigo Phone Repair is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.4 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Amigo Phone Repair is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van Amigo Phone Repair - in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij u binnen een maand nadat Amigo Phone Repair zich schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
9.5 Niettemin blijft Amigo Phone Repair bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
9.6 Elk van de artikelen van deze overeenkomst zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en de ongeldigheid van een deel zal geen invloed hebben op de geldigheid van een ander deel.